Wykłady interdyscyplinarne

17 XII o godz. 16 w sali 601 IM UWr odbędzie się ostatni wykład otwarty prof. Ludomira Newelskiego "Od logiki do filozofii matematyki". Wykłady są dostępne dla szerokiego grona słuchaczy.

Streszczenie wykładu
Wykład skupia się na wpływie, jaki miał rozwój logiki matematycznej w XX wieku na filozofię matematyki. W szczególności, obejmuje przedstawienie (bez szczegółów technicznych) głównych osiągnięć logiki matematycznej oraz wyrosłych z nich głównych kierunków filozofii matematyki.
Wykład zawiera również omówienie głównych zagadnień filozofii matematyki.

Plan wykładu
1. Wstępne pojęcia filozofii (zwłaszcza epistemologii i ontologii)
2. Filozofia matematyki od starożytności do końca XIX wieku - przeglądowo
3. Odkrycia logiki matematycznej w XX wieku i ich wpływ na filozofię i metodologię matematyki (twierdzenia Goedla, Tarskiego, rola teorii mnogości, teoria modeli)
4. Klasyczne nurty filozofii matematyki oparte na osiągnięciach logiki w XX wieku (neopozytywizm, Wittgenstein, Russell, Koło Wiedeńskie, Popper, logicyzm, formalizm, intuicjonizm)
5. Współczesne kierunki filozofii matematyki

 

7 miesięcy temu