Machinae Calculatoriae

Do 15 XI w Collegium Maius na UJ w Krakowie czynna jest wystawa maszyn liczączych prof. Macieja Sysły (II UWr) Machinae Calculatoriae. Prezentowane urządzenia podzielono na kilka typów: abaki, kostki Napiera, suwaki logarytmiczne, sumatory mechaniczne i arytmometry.

4 miesiące temu