Konkurs Matematyczny KOMA

W roku szkolnym 2020/2021 Konkurs Matematyczny KOMA odbędzie się w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Regulamin

Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Dużą trudność stanowi (zwłaszcza dla młodszych uczniów) sensowne robienie notatek i posługiwanie się nimi. Wykłady finałowe często dotyczą tego samego zagadnienia dla wszystkich poziomów edukacyjnych, co czyni niezwykle ciekawą analizę publikowanych w Internecie wyników. W obu etapach uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem przez 60 minut rozwiązują zadania dotyczące tego samego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu notatek. W finałach temat nie jest związany z programem matematyki szkolnej.

Eliminacje

Odbywają się w szkole, wykład wygłasza nauczyciel. Temat wykładu związany jest z programem nauczania, ale szeroko poza niego wykracza. Treść wykładu i zadania omawiane są wcześniej na spotkaniu nauczycieli podczas symulacji. Szkoły spoza Wrocławia mogą otrzymać notatki do wykładu i zadania pocztą. Wskazane jest zrobienie jednodniowej przerwy między wykładem a rozwiązywaniem zadań. Zadania sprawdza nauczyciel i przesyła organizatorom wyniki oraz prace do weryfikacji. Zwrotnym e-mailem otrzymuje informację, kto zakwalifikował się do finału. Do finału wchodzą wszyscy uczniowie, którzy przekroczyli określony próg punktów lub co najwyżej 3 najlepsze osoby z każdej szkoły z wynikami poniżej progu).

Finały

Odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr. Po wykładzie następuje 40-minutowa przerwa na przejrzenie i uporządkowanie notatek, dyskusję z wykładowcą, kolegami i nauczycielami. Po części zadaniowej następuje dalsza część wykładu, dotycząca zastosowań poznanego pojęcia. W tym czasie jury ocenia prace i wyłania zwycięzców. Nazwiska finalistów wraz z afiliacją i wynikami publikowane są na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych uczestników konkursu.