Maraton Matematyczny

W roku 2020 Wrocławski Maraton Matematyczny odbędzie się w formie hybrydowej.

Eliminacje stacjonarne będą rozegrane w szkołach. Finał będzie rozegrany zdalnie (5-8 rund w zależności od kategorii). Wielki finał będzie rozegrany stacjonarnie. Szczegóły podano w menu na marginesie.

W Maratonie zawodnicy startują indywidualnie w pięciu kategoriach:

 1. młodzicy - szkoły podstawowe klasy 4-6 (wymagana jest wiedza z klas 1-3 SP),
 2. juniorzy - szkoły podstawowe klasy 7-8 i kl. 3 gimnazjum (wymagana jest wiedza w zakresie kl. VI SP),
 3. szkoły ponadgimnazjalne (wymagana jest wiedza na poziomie gimnazjalnym),
 4. studenci i nauczyciele matematyki lub informatyki (wymagany jest poziom matury),
 5. dorośli amatorzy (osoby o wykształceniu innym niż matematyczne i informatyczne, wymagany jest poziom gimnazjalny).

eliminacje

Polegają na wypełnieniu karty zgłoszenia i rozwiązaniu testu kwalifikacyjnego w czasie 45 minut. W ciągu 15 minut po oddaniu testu zawodnik dowiaduje się, czy zakwalifikował się do finału (przez wywieszenie "wywieszki"). W eliminacjach można brać udział tylko jeden raz. Nie wolno używać kalkulatorów. Listy finalistów z danego dnia wraz z afiliacją publikowane są na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać prace dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane. Organizator nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych uczestników konkursu.

finały

Rozgrywane są w sobotę od godz. 10.00. Rundy zaczynają się o pełnych godzinach i trwają 40 minut. W każdej do rozwiązania jest inny rodzaj testu. Przed następną rundą ogłaszane są nazwiska odpadających zawodników i wręczane są im dyplomy finalistów. Zawodnicy mogą zgłosić reklamację i w razie jej uznania, przywracani są do gry w bieżącej lub następnej rundzie. W każdej chwili z zawodów można wycofać się na własne życzenie, otrzymując dyplom z liczbą rozegranych rund. Zawody kończą się, gdy w danej kategorii w grze pozostanie jeden zawodnik. Zajmuje to zazwyczaj od 12 do 18 godzin. W finałach zawodnicy mogą używać własnych kalkulatorów (niedozwolone jest pożyczania ich od sąsiada na sali zawodów).

zakończenie zawodów

Uczestnicy finału poniżej 16 roku życia, którzy zakończą grę po godzinie 20:00, muszą zostać odebrani z Instytutu Matematycznego przez dorosłego opiekuna (o zakończeniu gry mogą go powiadomić telefonicznie na koszt organizatorów). Uczestnikom zamiejscowym powyżej 16 roku życia, kończącym grę po godzinie 24:00 organizatorzy zapewniają miejsce do spania na podłodze Instytutu. Trzeba zabrać karimaty i śpiwory.

nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy. Najlepsi także nagrody rzeczowe. Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje tradycyjnie samochód, którym musi  wykonać rundę honorową. Mile widziane prawo jazdy.

reguły finału Maratonu Matematycznego

 • Na MM należy stawić się punktualnie i przynieść ze sobą sprzęt piśmienny w postaci długopisów względnie piór gęsich lub ołówków w liczbie od 1 do 3 oraz gumki zwanej myszką i rybki zwanej wandą oraz papieru brudnopiśmiennego.
 • Dopuszczalne jest wniesienie napoju niskooprocentowanego szt. 1 i wysokooprocentowanego wyrobu czekoladopodobnego szt. od 1 do 3.
 • Przed wejściem na salę należy bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe, a pozostały sprzęt audiotelekomunikacyjny oraz wszelkiego rodzaju ostre narzędzia oddać przedstawicielowi Żury.
 • Należy pieczołowicie podpisywać wszystkie oddawane kartki. Prace anonimowe i dokonane pod nierozczytelnym bądź cudzym nazwiskiem będą dyskwalifikowane, a wszystkie nierozczytelne odpowiedzi uznawane za błędne.
 • W trakcie rozwiązywania zadań obowiązuje cisza absolutna (0 w skali Beauforta). Pod groźbą surowych kar cielesnych, psychicznych i administracyjnych zabrania się wszelkich form komunikowania się z innymi uczestnikami MM.
 • Wszelkie objawy będą surowo karane i straszliwie piętnowane.
 • Na MM składają się 40-minutowe sesje oraz 20-minutowe przerwy na odnowę biologiczną i rekreację intelektualną. Kolejne rundy rozpoczynają się nieubłaganie o pełnych godzinach czasu miejscowego.
 • Ewentualne niedyspozycje natury zdrowotnej, psychicznej i anatomicznej należy zgłaszać u Lekarza Dyżurnego Zawodów najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem kolejnej rundy.
 • Maraton zostaje zakończony z chwilą eliminacji ostatniego zawodnika.
 • Do rundy n+1 przechodzi najlepszy zawodnik rundy n oraz ci, którzy uzyskali co najmniej p% punktów uzyskanych przez najlepszego zawodnika (p przyjmuje wartości z przedziału [0, 100] i jest po każdej rundzie ustalone przez Żury).
 • Zgodnie z zaleceniami Komisji Kontroli Antydopingowej SIQ u losowo wybranych zawodników zostanie przeprowadzona kontrola zawartości substancji sterydopochodnych w moczu według przepisów określonych w ISO-2000.
 • Decyzje Żury MM są ostateczne i nieodwołalne.