Regulamin DMM

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Dolnośląskich Meczów Matematycznych jest Fundacja Matematyków Wrocławskich we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Celem imprezy jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim uczenie logiczngo argumentowania.
 3. Udział w DMM jest bezpłatny, ale szkoły muszą pokryć koszty dojazdu na mecze. W wyjątkowych sytuacjach koszty te mogą zostać dofinansowane przez organizatorów.
 4. Mecze konkursowe rozgrywane są raz w miesiącu przez cały rok szkolny w trzech kategoriach: klasy 4-6 i 7-8 szkół podstawowych oraz szkoły średnie. W każdym meczu bierze udział 10-osobowa reprezentacja szkoły. Jej skład może ulegać zmianie z meczu na mecz.
 5. Wszystkie szkoły uczestniczące w DMM otrzymują dyplomy i informacje o przebiegu imprezy, a nauczyciele podziękowania za pełnienie funkcji opiekuna reprezentacji szkoły. Szkoły biorące udział w finale otrzymują nagrody, a zwycięska drużyna puchar Przewodniczącego Zarządu Fundacji Matematyków Wrocławskich.
 6. Zgłoszenie do DMM następuje drogą elektroniczną, za pomocą formularza on-line (patrz MENU na marginesie). Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 września.

II. Przebieg imprezy

 1. W czasie przygotowań do eliminacji (wrzesień - październik) szkoły zgłoszone do DMM zapoznają się z regulaminem imprezy, zasadami rozgrywania meczów, rozgrywają mecze wewnątrzszkolne i rozwiązują zadania przygotowawcze na zajęciach kółek matematycznych. Można skorzystać z zestawów z poprzednich lat, polecamy też zapoznanie się z dyskusją na forum oraz wynikami arbitraży z poprzednich edycji, co pomoże nabrać rozeznania w zasadach oceniania zadań (patrz MENU na marginesie).
 2. W eliminacjach (listopad - grudzień - styczeń) mecze rozgrywane są w systemie grupowym (po 4 szkoły) z uwzględnieniem podziału na regiony według ustalonego harmonogramu, który jest przekazywany opiekunom podczas seminarium.
 3. Szkoły zgłoszone do DMM otrzymują od organizatorów terminarz spotkań, kontakt z przeciwnikami oraz zadania meczowe ze szkicami rozwiązań dla jury. Stroną organizacyjną meczów zajmują się uczestniczące w nich szkoły (ustalają gospodarza, godzinę i miejsce spotkania, skład jury, plan imprez towarzyszących itp.).
 4. Szkoły, które po zgłoszeniu wycofają się z rozgrywek, objęte są roczną karencją, tzn. nie zostaną przyjęte na żadną z imprez organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich przez następny rok szkolny (patrz dział DLA NAUCZYCIELA > karencja w MENU na marginesie). To samo dotyczy szkół zdyskwalifikowanych. Nie dotyczy to przypadków, gdy z uzasadnionych przyczyn nie odbędzie się pojedynczy mecz. 
 5. Skład jury na każdy mecz ustalają opiekunowie drużyn. Powinni do niego wejść nauczyciele matematyki z obydwu szkół, ale mogą to być także osoby postronne - nauczyciele z innych szkół, studenci, a w przypadku meczu na poziomie szkoły podstawowej - licealiści. Zależy nam na tym, żeby do wspólnej zabawy wciągnąć jak najwięcej osób.
 6. Mecz rozpoczyna oficjalne otwarcie kopert z zadaniami (egzemplarze zadań otrzymują nauczyciele obu stron i każdy powinien okazać swoją kopertę w stanie nienaruszonym. Jeśli goście z powodu roztargnienia przyjadą na mecz bez swoich zadań, powinni przesłać je jak najszybciej na adres strony przeciwnej, w celu sprawdzenia nienaruszonego stanu koperty). Potem następuje przerwa na skopiowanie treści zadań dla wszystkich zawodników. Podczas rozgrywki zadania powinny być też udostępnione publiczności.
 7. Za każdy wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 "duże" punkty, a za remis 1 punkt. Oprócz tego wynik meczu (po ew. korekcie organizatorów w przypadku jego niezgodności z regulaminem lub w efekcie arbitrażu) wpisywany jest jako "małe punkty". W przypadku nieodbycia się pojedynczego meczu z uzasadnionych przyczyn, obie drużyny otrzymują za ten mecz 0 dużych punktów i małe punkty w liczbie stanowiącej średnią punktów z pozostałych meczów. Jeśli mecz nie odbył się z winy jednej ze stron, otrzymuje ona 0 punktów małych i dużych, a drużyna przeciwna 3 punkty duże i tyle małych, ile wynosi ich średnia z pozostałych meczów. 
 8. Do półfinałów z każdej grupy wchodzi drużyna, która zdobędzie najwięcej dużych punktów. Jeśli takiej nie ma - drużyna, która ma największą sumę różnic między małymi punktami zdobytymi i oddanymi we wszystkich meczach eliminacyjnych. Jeśli i takiej nie ma - drużyna z największą sumą małych punktów. Ponadto w zależności od liczebności poszczególnych kategorii do półfinałów mogą wejść także najlepsze przegrane drużyny wyłonione wg powyższych kryteriów, ale w innej kolejności (decydują najpierw duże punkty, potem małe punkty zdobyte, a na koniec różnice małych punktów zdobytych i oddanych).
 9. Protokoły meczów eliminacyjnych muszą być przesłane do Instytutu Matematycznego UWr (wystarczy zdjęcie na wysłane na adres dmm@math.uni.wroc.pl). Za wysłanie protokołu odpowiedzialni są gospodarze meczu.
 10. W półfinałach (luty - marzec - kwiecień) rozgrywki odbywają się w grupach ponadregionalnych (po 4 szkoły) zgodnie z przesłanym do szkół harmonogramem i wg podanych wcześniej reguł. Do dalszych rozgrywek przechodzą najlepsze szkoły z każdej grupy, wyłonione wg tych samych zasad, co w eliminacjach. Szkoły odpadające w półfinałach otrzymują dyplomy i zaproszenie na finały.
 11. W rundzie finałowej (maj) w zależności od liczebności poszczególnych kategorii mogą zostać wprowadzone mecze "3/4 finałów". Zarówno one jak i mecze finałowe mogą odbywać się w formie trójmeczów. Dopuszczalne są rozgrywki w "dużym" i "małym" finale (mecz o I-II oraz III miejsce). Terminy rozgrywek finałowych ogłoszone będą po zakończeniu rundy eliminacyjnej. Wszystkie szkoły uczestniczące w finałach otrzymują nagrody rzeczowe.
 12. Organizacją finałów DMM zajmuje się Instytut Matematyczny UWr. Są one imprezą otwartą dla publiczności. Podczas rozgrywek finałowych organizowane są odczyty popularnonaukowe dla wszystkich uczestników DMM oraz spotkania opiekunów reprezentacji, na których dzielone są miejsca na obóz naukowy. Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu na finały, o ile kilka sąsiednich szkół wynajmie wspólny autokar. Podania w tej sprawie należy wcześniej przesłać na adres Fundacji Matematyków Wrocławskich.
 13. Zachęcamy do organizowania rozgrywek w formie dwudniowych spotkań połączonych z miniobozem matematycznym. Szkoły, które zgłoszą organizację takich imprez, mogą otrzymać pomoc merytoryczną (wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych i doktorantów UWr). Koszty dojazdu i wykładowców pokryje Fundacja. Zachęcamy również szkoły do starania się o lokalne granty edukacyjne na ten cel. Służymy pomocą merytoryczną w tym zakresie.
 14. Chcielibyśmy, aby każdy mecz stał się świętem matematyki w szkole. Proponujemy, aby nadać mu odpowiednią oprawę, zorganizować go przy szerokim udziale publiczności, zaprosić dyrekcję szkoły, rodziców i miejscowych notabli. Mile widziane byłyby słodycze lub drobne upominki dla zwycięzców. Po meczu gospodarze mogą zorganizować poczęstunek (zwłaszcza dla drużyn z innej miejscowości), pokazać swoją szkołę itp. Mamy nadzieję, że mecze zaowocują nowymi przyjaźniami między uczniami, nauczycielami i szkołami, współpracą kółek matematycznych, wspólnymi wyjazdami i innymi imprezami.