Kurs "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki" - Dyskalkulia? Pomocy!

Od 2016 roku w IM UWr organizowane są cyklicznie kursy dla nauczycieli "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Dyskalkulia - Pomocy!".

VI edycja kursu będzie realizowana w dniach 3-4 i 17-18 X (32-godziny, od 9:00 do 16:00 - po 8 godzin lekcyjnych) w sali WS Instytutu Matematycznego UWr.

Cena kursu wynosi 300 zł. Szkoła może pokryć tę opłatę z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia.

Do czasu zniesienia obostrzeń epidemicznych kolejne edycje nie będa organizowane.

 

zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 IX lub do wyczerpania miejsc.

 

adresaci

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół, ale w miarę wolnych miejsc akceptowane są także zgłoszenia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczycieli innych przedmiotów oraz doradców metodycznych niebędących nauczycielami matematyki
  • rodziców (po rekomendacji nauczyciela matematyki)
  • innych zainteresowanych osób.

 

prowadzący

Kurs prowadzi dr Elżbieta Kalinowska - specjalistka w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).

 

termin

zgłoszenia: do 30 IX 2020
wpłaty: do 30 IX 2020
zajęcia: 3-4 i 17-18 X 2020, godz. 9-16

 

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sala HS
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

 

odpłatność

Opłata za kurs wynosi 300 zł. Należy ją wnieść przed rozpoczęciem zajęć na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Dyskalkulia - imię i nazwisko"

 

tematyka zajęć

  • diagnozowanie dyskalkulii, odróżnianie od trudności o innym podłożu,
  • praca z dzieckiem na lekcjach matematyki i po lekcjach, zajęcia terapeutyczne,
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać